témata,projekty,realizace atlas města,mapový manuál lidé,podněty

Veřejný prostor pro Chrudim

témata, projekty, realizace

POLITICI A JEJICH ÚŘEDNÍCI VĚDOMĚ OHROŽUJÍ BEZPEČNOST LIDÍ - PŘÍBĚH NEBEZPEČNÉHO TOPOLU, BEZRADNÉHO MĚSTA A NEFUNGUJÍCÍHO ÚŘADU

Ohromný rozpadající se topol v Olbrachtově ulici ohrožuje každý den všechny kolem sebe - chodce, silnici i železnici


Jak to vypadá, když občan upozorní na ohromný topol černý ve volně přístupném prostoru města, který ohrožuje každý den bezpečnost lidí? Jak problematiku následně řeší úsek údržby zeleně a odbor životního prostředí? Vícekmenný starý ohromný topol při Olbrachtově ul. vysoký přes 30m se totiž rozpadá, je provozně nebezpečný, usychají mu kosterní větve a odumírají celé kmeny, má ohromné bazální dutiny, je patogenní, a především je součástí volně přístupného prostranství, kudy prochází chodník, silnice a železnice a kudy denně chodí lidé. Jak to vypadá, když si lidé platí zodpovědného politika, zodpovědné šéfy odborů, referenty a ostatní úředníky? Kolik takových míst po Chrudimi je?

 

1) Město a jeho úředníci nejsou schopni řešit věci mimo zaběhlou rutinu

ODESLÁNO: Upozornil jsem na nebezpečný strom rostoucí ve volně přístupném prostoru města. V apelu na město jsem uvedl kde a na jakém pozemku se strom nachází, název stromu, popis důvodů pro jeho okamžitého odstranění a možný postup urychleného pokácení v souvislostech příslušného zákona a jeho prováděcí vyhlášky. Byl doložen zákres stromu v katastru nemovitostí. Vlastníky pozemku jsem záměrně v příspěvku nejmenoval, velkou část zodpovědnosti za tuto a jiné situace nese totiž město.

PŘIJATO: Městský úřad a zodpovědní pracovníci skončili u tohoto, že mi zpětně zaslali mapu umístění stromu a informace o dotčeném pozemku z katastru nemovitostí!!! Úřad mi sdělil, že: „Úsek údržby zeleně Odboru investic Města Chrudim nespravuje a neudržuje pozemky v soukromém vlastnictví a ve vlastnictví Českých drah.“ A na konec mi řekl: „Přeji pěkný den“. Bylo mi pouze zpětně zasláno to, co jsem úřadu předtím veřejně doložil. Dorazila otřepaná fráze. Odpověď s návrhem řešení vzniklé situace nedorazila!

 

2) Město a jeho úředníci ohrožují lidi ve veřejném prostoru

Ohromný přes 30m vysoký rozpadající se topol roste na hranicích veřejně přístupného soukromého a městského pozemku. Nebezpečný topol dominující celému okolí denně ohrožuje lidi. Roste v zastavěném území v ploše zeleně nedaleko od Masarykova náměstí. Město, úřad a konkrétní lidé pochybili, svévolně a hrubě zanedbávají svou povinnost a zodpovědnost za bezpečnost obyvatel města a všech lidí ve volně přístupném veřejném prostranství, svým ignorantstvím ohrožují provoz na silnici i přilehlé železnici. Vyhýbáním se zodpovědnosti dochází především ke zmíněnému každodennímu ohrožení lidí. Město zde má pozici samosprávy i státní správy. Je nezodpovědným vlastníkem bezprostředně navazujícího pozemku, tedy bezprostředně ohroženého veřejného prostranství s lidmi. Je špatným úřadem, v tomto případě s řadou neschopných lidí. Město a jeho politiky, úřad a jeho úředníky si platí lidé.

 

 

3) Dopisní reportáž z 2. února 2020 o fungování chrudimského úřadu

 

krok první – NAPIŠ SVÉMU ÚŘADU

 

Ing. Ivo Rychnovský

Městský úřad Chrudim

Odbor životního prostředí

 

V zájmu zajištění bezpečnosti veřejného prostranství, silnice a železnice naléhavě žádám o okamžité řešení situace, o odstranění vícekmenného přestárlého rozpadajícího se topolu, který je provozně nebezpečný, usychají mu kosterní větve a odumírají celé kmeny, má ohromné bazální dutiny, je patogenní, a především je součástí volně přístupného prostranství, kudy prochází chodník, silnice a železnice a kudy denně chodí lidé.

 

Více viz:

https://prostorprochrudim.cz/clanek/nebezpecne-stromy-na-hranicich-verejneho-a-soukromeho-prostoru-.html

 

Hezký den


V. Koupal

 

krok druhý – PROBLÉM ŘEŠÍ ODBORNÍ REFERENTI ZELENĚ MĚSTA

 

Jánská Kateřina

komu: Dušánková, mně, ivo.rychnovsky

 

Předávám kolegyni, paní Dušánkové, lokalita Olbrachtova je v její správě.

kj.

 

Původní zpráva

Od: "Vlasta Koupal"

Komu: ivo.rychnovsky@chrudim-city.cz; katerina.janska@chrudim-city.cz

Odesláno: 02. 02. 2021

Předmět: pokaceni_nebezpecneho_stromu

 

krok třetí - A JE VYŘEŠENO . . .

 

Dušánková Hana

2. 2. 2021 13:56 (

komu: Jánská, Rychnovský, Mrózková,

 

Vážený pane Koupal,

po prověření Vaši žádosti, Vám sděluji, že se stromy nachází na soukromém pozemku p.č. 981/2 v k.ú. Chrudim.

V příloze Vám zasílám kopii části mapy s polohopisným zaměřením kmenů stromů, dle kterého se stromy nachází pouze na pozemku p.č. 981/2, k.ú. Chrudim, který je ve vlastnictví Ing. Hany Vybíralové a Ing. Jiřího Wiesnera, dle výpisu z katastru nemovitosti, příloze.

Úsek údržby zeleně udržuje pozemek p.č. 982/60 v k.ú. Chrudim a trávníky podél chodníku nacházející se na pozemku p.č. 1186/16 v k.ú. Chrudim, který je v majetku města Chrudim.

Úsek údržby zeleně Odboru investic Města Chrudim nespravuje a neudržuje pozemky v soukromém vlastnictví a ve vlastnictví Českých drah.

Přeji pěkný den.


S pozdravem


Hana Dušánková

úsek údržby zeleně, Odboru investic

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

Tel.č.: 469 657 127, 603 151 330

 

4) NEBEZPEČNÉ STROMY NA HRANICÍCH VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO PROSTORU

PROSTOR PRO CHRUDIM - PŘÍSPĚVEK 2. 2. 2021:

Jaký je stav stromů na hraně volně přístupných veřejných a soukromých venkovních ploch města?

Zelený veřejný prostor města často vypadá dost zoufale. Koncepce vesměs žádná. Údržba nezřídka nevyhovující. Výsadby zeleně a stromů často bez myšlenky a populistické. Stav řady soukromých a volně přístupných pozemků, které navazují na tento zanedbaný veřejný prostor ve vlastnictví města, je nezřídka podobný.

Jsme mezi ulicemi Olbrachtova a Čáslavská. Nechce se ani věřit, že jsme téměř v centru města u Masarykova náměstí. Vypadá to tu jako území nikoho, ale není. Veřejně přístupné soukromé plochy tady navazují na plochy v majetku města.

Topol (topol černý vlašský - Populus nigra var. Italica /Moench./ Koehne) na pozemku parc. č. 981/2, který sousedí s pozemkem města parc. č. 1186/16 je v kritickém a havarijním stavu. Vícekmenný starý topol se rozpadá, je provozně nebezpečný, usychají mu kosterní větve a odumírají celé kmeny, má ohromné bazální dutiny, je patogenní, a především je součástí volně přístupného prostranství, kudy prochází chodník, silnice a železnice a kudy denně chodí lidé.

Město by mělo strom urychleně odstranit a celý prostor po dohodě s majiteli vyčistit a zkvalitnit. Dle zákona č. 114/1992 Sb. Zákon ČNR o ochraně přírody a krajiny, podle § 8 - Povolení ke kácení dřevin není k takovému zásahu nutné (odst. 4. Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.) Podle vyhlášky č. 189/2013 Sb., Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, je naplněn § 4 -Náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin a o závazné stanovisko ke kácení dřevin a náležitosti oznámení o kácení dřevin, odst. 2, písmeno e) v případě kácení dřevin podle § 8 odst. 4 zákona doložení skutečností nasvědčujících tomu, že byly splněny podmínky pro tento postup. Skutečnost jsem právě doložil!

Hrozí reálné nebezpečí pádu velkého přestárlého, rozpadajícího se nemocného stromu, který je reálnou hrozbou pro okolní veřejný prostor, ve kterém se denně pohybují lidé!

Smrk (smrk ztepilý - Picea abies /L./ H. Karst.) kdysi rostoucí v sousedství na hranici výše uvedených pozemků byl napaden kůrovcem, dnes je uschlý, kmen se zlomil dva metry nad zemí a spadl naštěstí mezi chodník a oplocení autobazaru!

V území je skládka komunálního odpadu, rostou zde nevhodné náletové dřeviny, jsou tady invazivní porosty křídlatky japonské (Reynoutria japonica)! Celý prostor postrádá dlouhodobě údržbu. 

Obracím se na město, aby situaci urychleně řešilo a nebezpečný topol nechalo okamžitě odstranit a celé místo vyčistit.


odkazy:

https://prostorprochrudim.cz/clanek/nebezpecne-stromy-na-hranicich-verejneho-a-soukromeho-prostoru-.html

Komentáře k tématu

K tomuto tématu zatím nikdo nenapsal zádný komentář. Buď první!