témata,projekty,realizace atlas města,mapový manuál lidé,podněty

Veřejný prostor pro Chrudim

témata, projekty, realizace

TERMINÁL VEŘEJNÉ DOPRAVY CHRUDIM 2

Pochybení v bodech


Protože jde o jednu z nejvýznamnějších intervencí do veřejného prostoru města za několik posledních let, bylo by dobré se pokusit vyhodnotit chyby, ke kterým došlo. Je zbytečné je neustále kumulovat a letitě opakovat.

 

Některá pochybení v řešení a v zadání veřejné zakázky:

1. Chybí smysluplný koncept rozvoje území, kterého je tato malá a dílčí část koberce města součástí. Chybí urbanisticko-architektonické řešení, chybí odpovídající řešení dopravy apod. Chybí jakákoli strategie udržitelnosti, využití a utváření všech navazujících proluk, zanedbaných ploch a problematických staveb, vybavenosti, průmyslových a drážních areálů, de-facto chybí jakákoli vize smysluplné tvorby města a využití tohoto ohromného chrudimského brownfieldu, jakým celé navazující území je. Možnosti rozvoje tohoto území jsou pro město zcela zásadní a bez vyřešení těchto základních otázek se budou projektovat dílčí kraviny, jako v tomto případě. Mj. jde i o otázky funkcí jako zástavba, bydlení, vybavenost, služby, udržitelná mobilita, doprava, doprava v klidu, veřejná zeleň, hospodaření s vodou apod. V řadě měst je dnes pohled na využití a na řešení území kolem nádraží úplně jiný.

2. Nebyly prověřeny odpovídající formy a transparentní postupy řešení této veřejné zakázky! Jako v Chrudimi si už nikdo nedovolí takto významné území řešit. Způsobů výběru adekvátní veřejné zakázky je víc než dost, od soutěžního workshopu, soutěžního dialogu, urbanisticko-architektonické soutěže (na kterou mj. přispívá MMR), koncepční studie, po oslovení konkrétních kanceláří apod. Z plánovacího procesu se rovněž nevynechává veřejnost. Nebyl představen ani jeden konkurenční návrh a především ani jeden návrh, který by území opravdu řešil, tak jak se má a jak si zaslouží!!! Návrhy, které dnes neexistují, by měly přinést regulativy v území, změnu či zpřesnění územního plánu, či zpracování regulačního plánu, urbanistické studie apod. Postupy a zadání projektu na terminál nelze omluvit!

3. Nebylo jednáno se všemi aktéry a účastníky v území, nebylo jednáno s veřejností a obyvateli města. Nebyly a ani nemohly být sesbírány adekvátní podklady a analýzy pro udržitelný rozvoj území, ani pro varianty možných řešení.

4. Vlastní projekt je řešen špatně, nezodpovědně, je řešen pouze a jen z pohledu dopravy, z pohledu přežitého! V tomto pohledu nejde vůbec o parkoviště, protože auťáky nemusí být v parteru města vidět a můžou stát jinak, jinde a lépe, protože jde pouze a jen o dílčí věc projektem neřešeného celku. Projekt, který se týká jen a pouze dopravy, řeší nejen území, ale i samotnou dopravu zcela neuspokojivě. Navíc projekt řeší terminál bez terminálu.

5. Způsob a postupy projektování bez koncepce na základě salámové metody jsou neudržitelné, nezodpovědné, přežité a přinášejí nízkou kvalitu. Projekt území nic nepřináší, jen flikuje povrchy a dlažbičky města, navíc pouze v části uličního prostoru. Jde o druhořadý opravárenský projekt bez jakékoli lepší a kvalitnější vize území. Bohužel, takhle se v Chrudimi projektuje a flikuje jakýkoli veřejný prostor. Chrudim tone hluboko v předpotopní minulosti a lidé žijí v dávno přežitých realizacích.

6. Hlavní architekt fatálně selhal. Nejen, že se neobtěžoval o záměru komunikovat s veřejností, ani se neobtěžoval hledat jiné a vhodnější formáty veřejné zakázky a práce s územím, které lidem rovněž nepředstavil.

7. Dnešní radnice seděla 4 roky v opozici a neudělala vůbec nic! Radnice 2018 vykročila k plánování města neskutečným alibizmem. Přitom jde o jedno z témat, kde lze budovat PR, rozvíjet vztah s veřejností a především budovat a rozvíjet samotné město a nenechat ho zcela zbytečně a záměrně bourat a ničit arogantním a pitomým podnikatelem jako na Kopanici, bez nároku dialogu a bez nároku daleko lepší a kvalitní zástavby s úctou k místu. V Chrudimi je řada podobných přestavbových území a brownfieldů a město se řešení této problematiky nevyhne. Nová hnusná dlažbička na chodníku tohle nespraví.

Komentáře k tématu

K tomuto tématu zatím nikdo nenapsal zádný komentář. Buď první!