témata,projekty,realizace atlas města,mapový manuál lidé,podněty

Veřejný prostor pro Chrudim

témata, projekty, realizace

Příběh legalizovaného plagiátu – pokračování 2

Česko legalizovalo státem placené plagiáty ve veřejných zakázkách z peněz daňových poplatníků


Odpověď na dopis Ministerstva zemědělství ČR Čj. MZE-43100/2022-13142 z 10. 8. 2022

 

 

Ing. Zdeněk Nekula

Ministerstvo zemědělství

Mgr. Martin Baxa

Ministerstvo kultury

 

věc: Kladruby nad Labem – Management plan 2022 - 2026

 

Dobrý den

 

Děkuji za odpověď. Děkuji za informace k veřejné zakázce a Management planu.

 

Nedívám se na tuto věc, jako na spor mé osoby s Českou komorou architektů. Nemyslím si, že je účelné toto s komorou řešit, ani že je k tomu kompetentní, není zadavatelem veřejné zakázky ani odborným garantem ve smyslu příslušných legislativ a metodik, ani zpracovatelem či objednatelem zmiňovaných prací. Také nejde o mou osobu. Nezpochybňuji odbornost zástupců institucí, subjektů, řídících a jiných skupin, státní správy, samosprávy podílejících se na Management planu. Podnět už vůbec nebyl a není namířen proti hřebčínu ani krajině světového dědictví, na které by mělo všem aktérům záležet.

 

MANEGEMENT PLAN Jde mi o to, možná jako některým dalším, co vůbec v českém prostředí má dokument jako Management plan představovat. Jaký má mít obsah, smysl, k čemu má sloužit. Kapitoly A – obecná charakteristika a kapitoly B – analytická část - nahradil rozsahem zcela alarmující vědomý plagiát univerzitního profesora převzatý z jiné dokumentace. Tato veřejně dokladovatelná skutečnost vyvolává řadu otázek. Odpovídající analýzy do stránky 51 defacto neexistují, jsou doslovně opsány. Management plan má bez příloh celkem 83 stran. To, že Management plan (nebo podobný materiál) vyjde z údajů či využije Nominační (či jinou) dokumentaci a jinou veřejnou zakázku legalizuje doslovný opis kapitol, stránek, celých vět v rámci této konkrétní veřejné zakázky? Má být Management plan z větší části plagiátem jiné či jiných dokumentací? Umožňuje evropská a česká legislativa legalizaci plagiátu? Je legální, aby se plagiát stal součástí veřejné zakázky, její většinové části? Je na to v Česku zákon, vyhláška, ministerský nebo jiný právní předpis?

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA, JEJÍ CENA, NAKLÁDÁNÍ S PENĚZI POPLATNÍKŮ Důležitou skutečností může být podezření, že cenu za zpracování díla a veřejné zakázky (její podstatné části) prostřednictvím státu a jeho resortů poplatník zaplatil dvakrát. To znamená, že lze mít podezření, že objednateli vznikla dodavatelem a zhotovitelem Management planu úmyslná finanční újma, která je podle údajů v zaslaném dopisu čj. MZE-43100/2022-13142 finančně vyčíslena, cena je součástí smlouvy o dílo. Z tohoto pohledu spíše než o autorskoprávní problematiku či problematiku třetích osob, jde o jiné a závažnější roviny, jako rovinu trestněprávní. Může univerzitní profesor ukradnout či vykrást jinou práci a nechat si ji prostřednictvím státu nebo jeho resortů zaplatit z peněz poplatníků? Pokud příslušná ministerstva, v tomto případě především ministerstvo zemědělství a kultury, nebudou ochotna věc řešit, mělo by být učiněno podání na nezávislé instituce státu v trestněprávní rovině pro podezření činnosti univerzitního profesora, který se plagiátem jiného materiálu obohatil prostřednictvím státu nebo jeho organizací, bez jejich vědomí a zjištění, na veřejné zakázce penězi poplatníků?

 

 

Dopis čj. MZE-43100/2022-13142, který mi byl zaslán dne 10. 8. 2022, nepřináší odpovědi na uvedené otázky. Management plan a jeho zhotovitel prokazatelně a dokladovatelně nevycházel z údajů Nominační dokumentace, pouze je doslovně opsal a nechal si za ně zaplatit. Plagiát tvoří většinu Management planu, což má důsledky pro Management plan, autorskoprávní rovinu, i rovinu trestněprávní, dvakrát placenou veřejnou zakázku identického obsahu (v tomto případě Management plan + Nominační dokumentace). Chování univerzitního profesora a člověka je v rozporu s dobrými mravy. Chování je nezodpovědné jak vůči institucím státu, jeho organizacím, zástupcům státní správy, samosprávy a všem ostatním, tak vůči památce světového dědictví. Pochybení vidím na straně zhotovitele Management planu. Upozorňuji tedy opět na to, že veřejná zakázka “Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem MANAGEMENT PLAN - plán nakládání se statkem zapsaným na seznamu světového dědictví na léta 2022 až 2026“ je z větší části veřejně dokladovatelným a veřejně dostupným plagiátem zaplaceným státem z peněz poplatníků dle dopisu čj. MZE-43100/2022-13142 a dle smlouvy o dílo celkovou částkou 601 733 CZK. Rozsah státem a poplatníky placeného plagiátu a této veřejné zakázky zpracované dodavatelem - univerzitním profesorem - zasílám opětovně v příloze.

 

Ještě jednou děkuji za zaslanou odpověď a Váš čas.

 

 

Vlasta Koupal

+420 731 056 510

koupalvlasta@gmail.com

 

18. 8. 2022

Komentáře k tématu

K tomuto tématu zatím nikdo nenapsal zádný komentář. Buď první!