témata,projekty,realizace atlas města,mapový manuál lidé,podněty

Veřejný prostor pro Chrudim

témata, projekty, realizace

Plagiátor, plagiát a Management plan v České republice

Otázky a problémy týkající se toho, když profesor vytvoří z Management planu plagiát


V roce 2018 byla zpracována nominační dokumentace “Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem“. Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem byla 10. července 2019 zapsána na Seznam památek světového dědictví. Jednou z podmínek je zpracovaný Management plan, který by měl kontinuálně ve svých aktualizacích zajišťovat udržitelnost a uchování hodnot statku. V roce 2021 byl zpracován aktuální Management plan “Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem - PLÁN NAKLÁDÁNÍ SE STATKEM ZAPSANÝM NA SEZNAMU SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ NA LÉTA 2022 AŽ 2026“. A začíná problém.

 

rovina 1 – Management plan 2022 - 2026

Management plan 2022 – 2026 vzbuzuje možná víc otázek jako samotný dokument vzhledem k zadání, formě, obsahu, způsobu zpracování, účelnému hospodaření a vynakládání finančních prostředků apod., než přináší území a statku samotnému. Jaký je smysl tohoto dokumentu? Bylo by vhodné, si na řadu otázek odpovědět.

 

rovina 2 – Plagiátor a plagiát

Management plan byl zpracován univerzitním profesorem z větší části jako úmyslný plagiát, rozsah doslovně převzatého textu z jiného materiálu je nebývalý a alarmující. Kapitoly A – OBECNÁ CHARAKTERISTIKA KRAJINY a B - ANALYTICKÁ ČÁST, byly slovo od slova opsány z dokumentu Nominační dokumentace 2018! Vznik a tvorba plagiátu je prokazatelná a zcela veřejně dokladovatelná. Místo uvedené části práce a vlastních analýz byly tyto zcela převzaty a okopírovány z jiného materiálu! Za plagiátem stojí pracovníci Mendelovy univerzity v Brně.

 

To, k čemu došlo budí celou řadu otázek. Na tyto otázky by měla odpovědět příslušná ministerstva, jejich resorty a především rektor příslušné univerzity. Vše si platí lidé . . . Nejde o kritiku resortů a konkrétních institucí. Jde o to, čím je dnes Management plan a o legitimitu plagiátu úmyslně pořízeného univerzitním profesorem (profesory). Vztahovat tento příběh jako zrcadlo na fungování českého školství a státní správy by bylo z mnoha důvodů nefér. Jde především o příběh jednoho člověka, který je v rozporu s dobrými mravy, jde o příběh plagiátora, nezodpovědného k památce světového dědictví.

 

 

1. Rozsah plagiátu doslovně převzatých stránek, odstavců a celých textů je naprosto alarmující. Od str. 1 resp. 10 do str. 50 jde o plagiát, od str. 51 o seznam různých projektů, který je zakončen str. 84. Pak následují přílohy. Řada příloh je navíc rovněž veřejně přístupná. Rozsah plagiátu 50 – 10 = 40str. Návrhová část 83 – 51 = 32str. Seznam doporučených outsourcovaných projektů Příloha 3 str. 100 až 103.

 

2. Pokud není odpovídajícím způsobem zpracována analýza, která je pouze doslovně převzata z jiného dokumentu a týká se něčeho jiného, jak může vypadat a jak vypadá výsledek a návrh? Analýzy a rozbory pro účely nominační dokumentace mají jiný účel a jsou jinak zaměřeny než analýzy a rozbory pro Manegement plan strukturovaný na zcela konkrétní období! Rozborová a analytická část provedena nebyla, zaplacena ano, potřebné analýzy pro konkrétní a každodenní práci se statkem nikomu nechybí!

 

3. Došlo ke zcela absurdní situaci. Tehdejší Management plan z roku 2012 byl jednou z příloh nominační dokumentace. Aktuální Management plan 2022 – 2026 používá tehdejší nominační dokumentaci už jenom jako plagiát!

 

4. Jaká je ekonomická stránka Management plan 2022 – 2026? Proč je dokument placen státem 2x? Nominační dokumentaci někdo zaplatil. Management plan 2022 – 2026 také. Management plan 2022 – 2026 stál poplatníky bezmála 500 000 CZK. Co je v této ceně zahrnuto? Je to doslovně převzatá část analýz? Nebo je to jenom návrh a tabulkový seznam potencionálních outsourcovaných projektů? Za co se státem a jeho organizacemi vynakládají peníze poplatníků? Jaká je cena plagiátu na trhu ústředních orgánů státní správy a jejich organizací? Jde o případ asi ojedinělý, samozřejmě většina lidí nemusí o plagiátu a jeho rozsahu vědět. Nutně vyvstávají otázky, co a proč bylo placeno. Mj. neexistující analýzy výrazně negativně ovlivnily celou “návrhovou“ část uvažovanou navíc nesmyslně jako outsourcovaný seznam nejrůznějších zakázek.

 

5. Jaký má být účel, formát, obsah Management planu - materiálu komplexní péče o statek zapsaný na seznam světového dědictví? Tuší to vůbec někdo? Co má být v České republice Management plan? Ví to ministerstvo kultury, zemědělství, životního prostředí? Vědí to zástupci kraje, obcí, ostatní aktéři? Četli to vůbec? Nevadí, že někdo opsal polovinu materiálu? Všichni dali souhlas! A to se počítá. Co mi to jenom připomíná? Proč se takový typ neživotného Management planu vůbec zadává, zpracovává a platí? Budou Management plany v ČR vědomé plagiáty, seznamy nejrůznějších zakázek (pro koho?), jak budou vypadat? Co bude jejich cílem a smyslem? Je tzv. Ministerstvem kultury ČR doporučená struktura Management planu doporučením k tvorbě vědomých plagiátů? Má být Management plan pouze legalizací plagiátu?

 

6. Jaká je morální stránka takových postupů? Nejsou takové postupy v rozporu s dobrými mravy? Profesor z akademické sféry je placen státem. Nic mu rovněž nebrání, aby podnikal. Učí dospívající mladé lidi před vstupem do života a profese. Co je vlastně učí? Co předává profesor mladým lidem před vstupem do praktického života? Živte se jako plagiátoři, když vám to škola a stát umožňují! Byl by student puštěn ke státní zkoušce, pokud by opsal polovinu diplomové práce? Možná dnes ano a škola by mu to ještě celé musela zaplatit! Laťka je nastavena dnes opravdu vysoko. Je běžné, aby někteří profesoři opsali desítky stran textu a vyinkasovat za to peníze? V rámci akademické obce už nemusí jít o bakalářské, diplomové, rigorózní, disertační a jiné práce. Může jít o běžné veřejné zakázky. Co se stane, pokud opisování překročí akademickou půdu a stane se součástí placených veřejných zakázek? To, co se stalo v tomto případě.

 

7. Zneužití? Pro tvorbu plagiátu lze v oblasti historického dědictví zneužít kdeco. Od stavebně historického průzkumu po nominační dokumentaci. Mohu dokumentace s předchozím souhlasem autorů citovat, mohu je učinit nedílnou přílohou díla, mohu vytvořit plagiát. Původní text se rozstříhá, zpřehází v podobě celých stránek, kapitol, odstavců, vět do nového materiálu. 100% plagiát je vytvořen a zaplacen. Je jedno, že text sloužil a slouží k jiným cílům a účelům. Bude takto postupováno v následných Management planech? A má je potom vůbec smysl dělat?

 

8. Profesní nedostatky a selhání? Jak vypadá vypořádání úkolů v území a jejich implementace? Management plan z let 2010 a 2012 se logicky změnil proto, že byl mnoha lidmi a institucemi včetně hřebčína, MZ, MK, MŽP, státní správou, samosprávou a ostatními aktéry naplňován. Změnila se majetková struktura, památka a její ochranné pásmo, MP byl promítnut do územního plánu, došlo ke změně využívání některých pozemků, byl naplňován v souvislostech nakládání se statkem, byl na konec i přílohou nominační dokumentace atd., atd. V území statku a jeho okolí došlo k celé řadě komplexních a cílených změn. Bohužel tabulkový souhrn Management plan 2022 – 2026 (Příloha 2) zmiňuje stav plnění pouze v rozsahu Dokončeno / Nezahájeno / Neprovedeno / Rozpracováno . . . . Vzhledem k chybějící analýze de-facto k reálnému vypořádání úkolů ani nedošlo. Nebylo to řešeno.

 

9. Bylo nutno zpracovat aktuální dokument. Stalo se to? Některé kapitoly bohužel vycházející z neznalosti procesů a území samého. Management plan 2022-2026 nedokázal samostatně vypořádat a návrhově řešit úkoly v území!

 

10. Jaký je smysl statku? Soběstačnost a samostatnost. Management plan 2022 – 2026 staví statek, který by měl maximálně soběstačně fungovat ve zlepšování a stabilizaci vlastního majetku a stavu do pozice outsourcingu! Nesamostatnosti, externě a druhým firmám zadávaných zakázek. Management plan dělá prioritu z neznalosti, zranitelnosti, snadné ovladatelnosti, ze slabých stránek a hrozeb!

 

11. Neřešit! Vmanipulování statku do pozice outsourcingu se týká i plánování území. Management plan ani nedokázal vyřešit otázky plánování území, územní studii či jiné dokumenty, aby areál statku mohl být legitimizován v legislativě stavebního zákona ČR, územního rozvoje a plánování území atd., atd. Řada věcí řešena není a ze struktury dokumentu ani nemohla být.

 

12. Jde o autorské dílo? Jde o Management plan? Nebo jen o plagiát a seznam nejrůznějších outsourcovaných projektů? O jaké dílo jde a k čemu má sloužit?

 

Závěr:

Materiály Nominační dokumentace 2018 a Management plan (MP) 2022 – 2026 - Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem jsou veřejně přístupné na webových stránkách Národního hřebčína. Každý si tedy může srovnat z veřejně dostupných zdrojů rozsah zaplaceného plagiátu i to, o co jde. Nejedná se o žádné tajemství. Zpracovatel materiálu je akademický pracovník, docent, profesor, zaměstnanec Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, státem placený člověk, který si přivydělává jako v tomto případě prací státem dotovaného opisovače. Práce do str. 51 byla opsána, rozsah práce bez příloh je 83 stran!!! Kapitola A – OBECNÁ CHARAKTERISTIKA KRAJINY a B - ANALYTICKÁ ČÁST jsou doslovným opisem cizího textu. Je zcela neakceptovatelné s odvoláním na to, že hlavním zdrojem informací pro Management plan byla nominační dokumentace, převzetí analytických částí –- pro účely management planu - tedy tvorby státem placeného plagiátu navíc jinak účelově cíleného, místo provedení vlastní zodpovědné analýzy statku UNESCO! Nominační dokumentace je samostatným autorským dokumentem, který není nutné kopírovat s jinými materiály do Management planu 2022-2026. Sám seznam outsourcovaných projektů Příloha 3 str. 100 až 103 stojí za zamyšlení. Osobně jsem přesvědčen, že vinu nese především autor plagiátu, akademický pracovník postupující úmyslně a záměrně v rozporu s dobrými mravy. Na zodpovědnost státu, jeho institucí, zřizovatele, statku samotného lze upozornit. Rovněž se mohu pouze domýšlet důsledky jednání plagiátora a autora Management planu 2022 - 2026, které mohlo poškodit celou řadu lidí, kteří se areálu po řadu let věnovali či věnují. Nevím, jestli autor plagiátu vůbec chápe, že statek, který je dnes součástí UNESCO řešila a řeší kontinuálně řada lidí, zástupci hřebčína, ministerstev, resortů, vlastníků, správců, zástupců státní správy a samosprávy, řada ostatních aktérů. To, že dodavatel bude respektovat nominační dokumentaci UNESCO mu nedává právo ji v rozporu se všemi dobrými mravy zkopírovat do práce, za kterou bere peníze. Stejně tak prezentovat cizí díla v areálu statku pouze za své! Má cenu takto zpracovávat Management plany? Má cenu takto zadávat veřejné zakázky? Má cenu za ně vynakládat finanční prostředky? Má cenu vytvářet plagiáty? Je bezmála 500 000 CZK za nic co ani samostatně nedokáže vypořádat základní úkoly v území predikující jeho rozvoj v rámci statku UNESCO ani zpracovat a evidovat územní studii jako jeden z legislativně uznatelných dokumentů plánování území v ČR luxus? Je luxus platit neznalost procesů a území samého. Je v pořádku stavět statek do pozice outsourcingu, namísto maximálně soběstačného fungování ve zlepšování a stabilizaci vlastního majetku a stavu? Je dobré platit za věci, které nebyly a ani nemohly být řešeny?

 

PS:

V “Doporučené struktuře Managementu Planu“ Ministerstva kultury ČR se mj. uvádí – citováno doslovně: „Jako jeden z nástrojů pro zachování a péči o tyto hodnoty slouží tzv. Management Plan,  de facto Plán nakládání se statkem zapsaným na Seznam světového dědictví UNESCO. . . . . Plány a systémy se mohou lišit v závislosti na různých kulturních perspektivách, dostupných zdrojích a dalších faktorech. Mohou zahrnout tradiční postupy, platné nástroje pro plánování na úrovni měst nebo regionů, stejně jako mechanismy kontroly plánování a formální či neformální opatření účinné péče o statek a jeho trvale udržitelné užívání . . . . S ohledem na velkou různorodost statků, které jsou anebo mohou se stát světovou památkou, je níže navržená struktura pouze rámcová. Vychází z objektivních optimálních reálných potřeb, které by výsledný plán měl zajišťovat. . . . . Podle povahy konkrétního statku se samozřejmě dají doplnit zcela specifická témata, pro která bude vhodné vytvořit samostatnou podkapitolu (subkapitolu). Je naznačeno i základní členění do oddílů (rozlišených velkými písmeny) a hlavních kapitol (označených čísly) . . . . Management Plan je dokumentem koncepčním, ve své povaze dynamickým  a není zatím zakotven v právních předpisech České republiky. Jeho platnost a budoucí využitelnost je potřebné zajistit jiným způsobem (vyhláška obce, kraje, vnitřní směrnice správce či správců statku, atd.).“

odkaz: https://www.mkcr.cz/doporucena-struktura-managementu-planu-258.html

Znovu tedy otázka. Má být Management plan v ČR podle tohoto doporučení MK-ČR z větší části veřejně placeným plagiátem a z té menší seznamem nejrůznějších outsourcovaných projektů zadávaných třetím stranám?

 

odkazy:

Veřejná zakázka: Management Plan Krajiny pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem

https://zakazky.eagri.cz/contract_display_11722.html

Nominační dokumentace pro zápis do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO - "Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem".

https://www.nhkladruby.cz/nominace-unesco

MANAGEMENT PLAN 2022 - 2026

https://www.nhkladruby.cz/management-plan

Doporučená struktura Managementu Planu

https://www.mkcr.cz/analyzy-koncepce-dokumenty-235.html

UNESCO

https://www.nhkladruby.cz/unesco

https://www.unesco-czech.cz/unesco-pamatky/

zdroj obrázků:

https://www.nhkladruby.cz/krajina

Komentáře k tématu

K tomuto tématu zatím nikdo nenapsal zádný komentář. Buď první!