témata,projekty,realizace atlas města,mapový manuál lidé,podněty

Veřejný prostor pro Chrudim

témata, projekty, realizace

CHRUDIMSKÝ NÁHON – ZNEVÁŽENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU ČR

O projektu “Revitalizace ramene drobného vodního toku v Chrudimi“


Park Střelnice v Chrudimi a tzv. revitalizace náhonu (“Revitalizace ramene drobného vodního toku) je ukázkou toho, jak se nemá projektovat a realizovat veřejný prostor města. Mohu to říct úplně v klidu, protože jsem svého času odmítl účast v porotách podobných soutěží na nejlepší stavby roku či Česka. Scénář je u veřejného prostoru v Chrudimi stále stejný. A protože politici stále netuší, tak je nutné body chrudimské nekvality opět zopakovat.

 

Pak Střelnice NEBYL ŘEŠEN CELOSTNĚ. Opět se z obyčejné a jednoduché zakázky na jedno jediné území města stal CHRUDIMSKÝ SALÁM nekvalitních dílčích řešení.

 

CHYBĚLO KVALITNÍ ZADÁNÍ. Architekt města, ani úředníci na městě, ho neumí vytvořit. Je to dlouhodobý problém města. Politik od toho není, ale usilovně si na to hraje. Hodnotit náhon bez souvislostí nelze! Kloudná a kvalitní ANALÝZA ÚZEMÍ NEEXISTUJE. Zpětně pak NEEXISTUJE ANALÝZA REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ A TOHO, KDE DOŠLO K POCHYBENÍ. Chybí zodpovědnost nést důsledky.

 

POLITICKÁ KULTURA, která se přenáší do veřejného prostoru a jeho utváření, JE VELMI NÍZKÁ. Dnešní Kobliháři (firma STB ANOfert) a Duhovky z Karibiku (Piráti) na radnici jsou stejní jako vedení minulé a jeho projekty, které dotahují. ŘADU ZÁMĚRŮ I NADÁLE DOPROVÁZÍ ZMATENÍ ROLÍ, FUNKCÍ A KOMPETENCÍ. Tečku přidává neodbornost komisí města. Zvolený politik je možná dnes VYVOLENÝ, protože tím okamžikem rozumí všemu, městu, urbanismu, architektuře, dopravě, vodě, ekologii, přírodě, krajině, zdravotnictví, bydlení, odpadům . . . celému všehomíru.

 

PARK NEBYL ŘEŠEN TRANSPARENTNÍM ZPŮSOBEM, kdy zvítězí nejlepší firma s nejlepší a nejkvalitnější variantou řešení území. NEBYLY PŘEDSTAVENY LEPŠÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ ÚZEMÍ. PARK NEBYL ŘEŠEN ODPOVÍDAJÍCÍM FORMÁTEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, krajinářsko-urbanistickou soutěží, workshopem, oslovením nejlepších profesionálů, užší, vybranou či vyzvanou účastí apod. Varianty a LEPŠÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ PARKU A JEHO ROZVOJE TEDY OBYVATELÉ, POLITICI A ÚŘEDNÍCI NEZNAJÍ A ZNÁT NECHTĚJÍ.

 

LIDÉ BYLI Z PLÁNOVÁNÍ ÚZEMÍ ZÁMĚRNĚ VYLOUČENI. Park nebyl řešen na základě odpovídajícího formátu participace s veřejností. Veřejnost byla zatáhnuta manipulativně pouze do dílčích a nesmyslných věcí, jakou bylo např. nerealizované dětské hřiště v parku. V CHRUDIMI ABSENTUJE ZÁJEM VEŘEJNOSTI O KVALITNÍ VEŘEJNÝ PROSTOR a tlak na politiky. Vzdělanost lidí v tomto ohledu je nízká, město se ji nesnaží rozvíjet, pouze s lidmi při zakázce manipuluje.

 

PARK JE VÍCE MÉNĚ NEŽIVOTNÝ. Park, stejně jako celá řada chrudimských (nejen zelených) veřejných prostor nemá odpovídající zázemí. PARK NENABÍZÍ NIC, PROČ BY TAM MĚL ČLOVĚK TRÁVIT VOLNÝ ČAS, nebo dokonce víkend. Parku chybí život, vybavenost, pobytové možnosti a celá řada věcí, stejně jako podobným místům města. Park slouží převážně pouze jako průchod, k venčení psů a pokládání psích hovínek. To je málo a je to luxus.

 

PROVOZ, TEDY MOBILITA JE ŠPATNĚ ŘEŠENA A NENÍ DOTAŽENA. Park nemá odpovídající vnitřní cestní okruh ani propojení s městem a jeho okolím, které se nabízí. Částečně slouží jako zmíněný průchod, který dostatečně nereflektuje na vnitřní a vnější provozní vazby v území.

 

ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU VE SVÉM CELKU I DETAILU JE OTŘESNÉ. Podoba parku, jeho okolí, podoba jednotlivých detailů a dílčích prvků, cest, vody, vegetačních prvků, povrchů, venkovní vybavenosti atd. nemá hlavu ani patu, je nesourodé, s přírodním i kulturním dědictvím je nakládáno bezmyšlenkovitě.

 

Salámová metoda řešení území podporuje nadstandardní vztahy. ZAKÁZKY TRPÍ KLIENTELIZMEM. Jaká firma zpracovala projekt na tzv. “revitalizaci“ náhonu? ANO, ta samá, která hrátky na ekologii, udržitelnost kulturního dědictví a technické památky předvedla u divadla Karla Pippicha.

 

STEJNÉ PROBLÉMY, STEJNÉ TYPY POLITICKÉHO CHOVÁNÍ. Řešení veřejného prostoru pomocí opakujících se politických rozhodnutí, pochybení a klientelistických vazeb trpí stejnými problémy. STEJNÉ ZAKÁZKY VEŘEJNÉHO PROSTORU, STEJNÉ PROBLÉMY, STEJNÉ CHYBY. PARK STŘELNICE x CELÝ PROSTOR MĚSTA POD HRADBAMI = území rozděleno do zakázek, území řešeno bez lidí, území řešeno bez souvislostí, neodpovídající formát veřejné zakázky na klíčové prostory města, chybějící kvalitní zadání, absence kvalitních možností řešení, urbanistická a architektonická nekvalita dílčích jednotlivých zakázek, ve výsledku pak celého řešeného veřejného prostoru města, architekt města a komise opakovaně selhávají, klientelizmus nebo přímo korupce atd. Stejné je to u zakázek: Masarykovo náměstí, Terminál, Nábřeží (u sportovišť, ul. Na Ostrově, ul. V Průhonech) . . . . Koblihářům, Duhovkám i bývalému vedení tento způsob řešení veřejného prostoru města z mnoha důvodů vyhovoval a vyhovuje. KNOW-HOW NEKVALITY MĚSTA CHRUDIM MÁ SVÁ JASNÁ POLITICKÁ PRAVIDLA.

 

PRAVIDELNOU A POCTIVOU ÚDRŽBU MĚSTA NAHRADILA JEDNORÁZOVÁ DOTACE. Osud náhonu v parku je ukázkou NEKVALITNÍ PÉČE O MĚSTO a jeho sdílený veřejný prostor. JAKÁ JE PÉČE O MĚSTO? Nejen chrudimským náhonům a vodě ve městě za bolševika chyběla odpovídající údržba. Nemá cenu hledat viníka, ať je to město, nebo správce a vlastník toku Povodí Labe s.p. resp. Ministerstvo zemědělství a Česká republika. Brutální jednorázová akce ukázala na NESCHOPNOST AKTÉRŮ V ÚZEMÍ ZAJISTIT BĚŽNOU, PRAVIDELNOU A KVALITNÍ PÉČI O MĚSTO A JEHO VEŘEJNÝ PROSTOR. Zanedbáním povinností a následným devastujícím zásahem chrudimských politiků byla chybějící údržba nahrazena dílčí nekvalitní dotační realizací, kterou si téměř celou zaplatili lidé, ať ji v této podobě chtěli, nebo ne.

 

JAK SE V CHRUDIMI ZACHÁZÍ S DĚDICTVÍM A ODKAZEM PŘEDKŮ? Dotace a tzv. chrudimská revitalizace nahradila běžnou údržbu a pravidelné odbahnění tím, že koryto náhonu bylo zdemolováno a zmeandrováno, břehy rozryty bagrem, do koryta byly nasypány tuny kačírku a kolem zničeného náhonu poházeny kmeny stromů. Bude takhle zničeno i zbylé rameno řeky pod klášterními zahradami a řeka a její ramena v celém městě?

 

ZŮSTANE ZACHOVÁN ODKAZ PŘEDKŮ V ČESKU? Jak by dopadla třeba Zlatá stoka na jihu Čech v Třeboňské pánvi, pokud by prodělala takto “odbornou“ revitalizaci, zmeandrování, rozhrabání, zasypání kačírkem a obházení vodoteče větvemi? Rožmberská rybniční soustava je národní kulturní památkou. Jak by dopadl třeba Opatovický kanál na Pardubicku po podobných terénních úpravách? Bagrem rozhrabané a zmeandrované dědictví vysypané tunami kačírku? DOPORUČUJI IHNED CELÝ OPATOVICKÝ KANÁL PROHLÁSIT NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKOU!!!, než bude takto revitalizován. V Chrudimi si možná náhon spletli s narovnaným betonovým komunistickým melioračním kanálem uprostřed pole. KROMĚ JINÝCH ODBORŮ VE MĚSTĚ NEFUNGUJE ÚSEK PAMÁTKOVÉ PÉČE.

 

CHRUDIM SE OD VODY V PRŮBĚHU ČASU ODTRHLA. CHRUDIM DOSUD NEMÁ A STÁLE NEMŮŽE K VODĚ VE MĚSTĚ NAJÍT VZTAH. Chybí smysluplný strategický plán či program, který by vracel vodu do města, do veřejného prostoru a opět s ní učil lidi žít. NEEXISTUJÍCÍ VZTAH K VODĚ JAKO OSE BÝVALÉHO MĚSTSKÉHO ŽIVOTA PŘINÁŠÍ STÁLE BEZRADNOST a podobně hloupé realizace bez souvislostí. TÉMA VODY VE MĚSTĚ NENÍ DESÍTKY LET SMYSLUPLNĚ UCHOPENO. Neexistuje.

 

MĚSTEM TEČE VODA. DÁ SE KOLEM NÍ VŮBEC JÍT? Desítky let není řešena na Střelnici navazující obnova a prostupnost městem a jeho krajinou proti proudu kolem ramen řeky do centra města k letnímu kinu, muzeu a divadlu, na straně po proudu pak prostupnost k Májovu a do navazující krajiny. LIDÉ VE MĚSTĚ JEŠTĚ NEUMĚJÍ S VODOU ŽÍT, NEUMĚJÍ KOLEM NÍ ANI PROJÍT. V minulosti se od ní odřízli. ZATÍM JE TO JEN ŽIVELNÝ NEPŘÍTEL NEBO DOTAČNÍ MODLA.

 

CO JE NA REALIZACI CENNÉ? ŽE ASPOŇ VODA V NOVOSTAVBĚ KORYTA ZŮSTALA a že příští generace se staletým odkazem předků, celým městským parkem a jeho přírodou mohou lépe a kvalitněji pracovat, než generace naše.

 

NAVAZUJÍCÍ ÚZEMÍ JE LÉTA NEŘEŠENÝM EKOLOGICKÝM PROBLÉMEM. Součástí území je přírodní památka Ptačí ostrovy, včetně prostoru za průmyslovým areálem na Blehovsku. SOUČÁSTÍ ÚZEMÍ JE ROVNĚŽ SKLÁDKA INERTNÍHO ODPADU Správy a údržby silnic Pardubického kraje! Najít ztracený vztah lidí k vodě a přírodě města a k ničenému navazujícímu území má nahradit tato nekvalitní novostavba a zdevastovaný park?

 

REALIZACE JE PŘI ŠPATNÉM POČASÍ NEFUNKČNÍ, JE PŘEŽITÁ A ZASTARALÁ. Souvisí to s problémem dílčích zakázek v jednom prostoru, které nejsou ukočírované. CHRUDIM SE TOPÍ V NEKVALITNÍCH A PŘEŽITÝCH REALIZACÍCH. Obyvatelům nezbývá než život v dávno přežitých realizacích. PROJEKTŮM CHYBÍ NADČASOVOST. Dílčí projekty bez znalosti souvislostí vesměs hledají v území to, co v něm není a nebylo. V tomto případě zničí to, co v něm bylo.

 

REVITALIZOVANÝ NÁHON při špatném počasí, jak ukázal zvýšený stav vody v roce 2020, NEFUNGUJE. Ono se totiž zapomnělo na zcela samozřejmé a běžné technické věci, smysluplný manipulační a hradící objekt, stavidlo či hradítko, které regulují průtoky vody. To znamená, že FUNGOVÁNÍ NÁHONU JE PROBLEMATICKÉ I PO STRÁNCE TECHNICKÉ, KTERÁ ROVNĚŽ NENÍ DOTAŽENA. TECHNICKÁ STRÁNKA JE ŠPATNĚ ŘEŠENA.

 

DOTACE. Nemám rád politiku spojenou s nesmyslnými dotacemi. Projekt je součástí dotací. DOTACE UČÍ LIDI PŘESTÁVAT MYSLET. V tomto případě se z běžné údržby vodoteče vyklubal NEVKUSNÝ DOTAČNÍ PROJEKT BEZ SOUVISLOSTÍ, NA KTERÝ PŘISPĚLI VŠICHNI LIDÉ. Budou lidé pobírat na své tuctové a nevkusné zahrádky s podobně nevkusnými vodnímu prvky a bazénky u RD na polích ve zničené krajině kolem města DOTACE?

 

V případě Střelnice a revitalizace náhonu je EKOLOGIE skloňována ve všech pádech. O ŽÁDNOU EKOLOGII NEJDE. Uchovat přírodní a zároveň kulturní dědictví města je možno daleko lépe a udržitelněji. Tento přístup k “ekologii“ jen odráží míru chrudimského poznání.

 

NOMINACE NÁHONU V PARKU STŘELNICE NA „STAVBU ROKU“ UKAZUJE POUZE OTŘESNOU ÚROVEŇ VNÍMÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU MĚSTA CHRUDIM. KULTURA VEŘEJNÉHO PROSTORU CHYBÍ STEJNĚ JAKO KULTURA POLITICKÁ. Jak je veřejný prostor vnímán, takovou má kvalitu. V Chrudimi jsou přístupy k jeho řešení otřesné. Řada věcí byla zanedbána, řada věcí neřešena. Revitalizace byla vytržena z kontextu. Celé území postrádá kvalitní řešení, obsahuje celou řadu pochybení ať už záměrných, nebo z neznalosti, obsahuje prvky klientelizmu a netransparentnosti. Park a náhon je ukázkou špatné praxe a neprofesionality. Zakázky jako park Střelice by neměly být příkladem dobré praxe, příkladem, který je hodný následovat.

Komentáře k tématu

K tomuto tématu zatím nikdo nenapsal zádný komentář. Buď první!